Obchodní podmínky

1.   Základní ustanovení

 

1.       Tyto obchodní podmínky společnosti Konydent s.r.o. (dále jen "Podmínky") určují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, (dále jen "OZ"), část obsahu kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto podmínky (dále jen "Kupní smlouva") a platí pro veškeré dodávky věcí od společnosti Konydent s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 03886905 (dále jen "Prodávající").

2.       "Kupujícím" se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu, ve které vystupuje na straně kupující.

3.       "Zbožím" se pro účely těchto Podmínek rozumí věci, které jsou předmětem koupě dle Kupní smlouvy.

4.       Pokud se některá ustanovení Kupní smlouvy liší od konkrétních ustanovení těchto Podmínek, mají pouze tato odlišná ustanovení přednost před zněním podmínek, přičemž tato odlišnost nemá vliv na ostatní ustanovení Podmínek. V případě pochybností se má za to, že ustanovení Podmínek obstojí vedle ustanovení uvedených v Kupní smlouvě.

 

 

2.   Ceny

 

1.       Všechny ceny Zboží uváděné v katalogu (ceníku) Prodávajícího či zveřejněné na internetovém obchodě www.konydent.cz. Prodávajícího (dále jen "Katalog") jsou platné v době tisku či zveřejnění Katalogu, přičemž ceny Zboží podléhají změnám, jak je uvedeno níže.

2.       Není-li v Katalogu stanoveno výslovně jinak, má se za to, že ceny uvedené v Katalogu jsou v měně CZK a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). Tato daň z přidané hodnoty (DPH) se zobrazuje a dopočítává pod tabulkou s produkty. Je tak zobrazena konečná cena jak bez daně z přidané hodny (DPH) nebo s daní z přidané hodnoty (DPH).

3.        Na webu www.konydent.cz se pracuje se sazbami českého DPH (10%, 15%, 21%). Na webu www.konydent.cz se vyskytují sazby převážně 15% nebo 21%.

4.        Na faktuře dodané se zbožím, nebo zaslané na vyžádání na e-mail pro neplátce DPH bude uvedena sazba DPH podle příslušné země dodání.

5.       Dojde-li ke změně sazby DPH, je Prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

6.       Vydání Katalogu ani jeho změny nejsou návrhem na uzavření Kupní smlouvy, ale výzvou k podání nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Katalog kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu.

7.       V případě uzavření Kupní smlouvy na Zboží v ceně nižší než 6 000,- Kč vč. DPH či 240€ bude nad rámec kupní ceny účtován manipulační poplatek (náklady spojené s přepravou) ve výši 164,- Kč pro ČR a dle ceníku UPS služby pro SVK viz. Způsob doručení. U zboží s vyšší kupní cenou nebudou účtovány žádné manipulační poplatky.

8.       V případě místa dodání Zboží mimo území České nebo Slovenské republiky bude bez ohledu na kupní cenu Zboží účtováno přepravné ve výši odpovídající skutečným nákladům vynaloženým Prodávajícím na přepravu Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn též před odesláním Zboží požadovat od Kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného Zboží a nákladů na přepravu.

 

 

3.   Uzavření kupní smlouvy

 

1.       Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající přijme nabídku Kupujícího (návrh na uzavření smlouvy) jakýmkoliv ze zákonem dovolených způsobů, zejména ústně, písemně či dodáním objednaného Zboží a toto přijetí nabude účinnosti.

2.       Nabídka Kupujícího je nabídkou neodvolatelnou.

3.       Lhůta pro přijetí nabídky Kupujícího, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, činí patnáct (15) pracovních dní od doručení nabídky Prodávajícímu.

 

 

4.   Dodání zboží

 

1.       Zboží se v případě přijetí nabídky Kupujícího odesílá bez zbytečného odkladu ze skladu Prodávajícího. Dodací lhůta činí obvykle dva (2) pracovní dny ode dne přijetí nabídky Kupujícího.

2.       O způsobu přepravy rozhoduje Prodávající. Na přání Kupujícího a v případě úhrady veškerých souvisejících nákladů ze strany Kupujícího lze realizovat i zvláštní druhy doručování (např. expresní nebo kurýrní zásilky), nebo využít vlastního dopravce.

3.       V případě, že nebude možné veškeré Zboží dle Kupní smlouvy dodat najednou, dodá Prodávající část Zboží, které má na skladě a zbývající část bezodkladně po doplnění skladu, přičemž náklady související s později realizovanou dodávkou hradí Prodávající.

4.       Prodávající je povinen dodat Zboží v takovém obalu, který objektivně zaručí dostatečnou ochranu tohoto Zboží před jeho poškozením po dobu přepravy až do okamžiku jeho předání Kupujícímu.

5.       Dodací lhůta se prodlužuje o dobu trvání okolnosti bránící řádnému dodání. Takovou okolností se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli Prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto překážku anebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření Kupní smlouvy tuto překážku předvídal. V takovém případě nenastává prodlení Prodávajícího s dodáním zboží.

 

 

5.   Platební podmínky

 

1.       Není-li dohodnuto v Kupní smlouvě jinak, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury, přičemž kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání částky na účet Prodávajícího nebo vyplacením částky Prodávajícímu v hotovosti.

2.       Příslušný daňový doklad - faktura bude přiložena ke Zboží.

3.       V případě prodlení s platbou, jakož i v odůvodněných pochybnostech o platební schopnosti Kupujícího, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Právo odstoupit od Kupní smlouvy ze zákonných důvodů tím není dotčeno.

4.       V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující Prodávajícímu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Prodávajícího uplatnit nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

5.       Kupující není ani v případě vad Zboží oprávněn zadržet platbu kupní ceny za Zboží ani zčásti, když aplikace ust. § 2108 OZ se vylučuje.

6.       V případě, že bude Prodávající evidovat za Kupujícím splatné pohledávky, je oprávněn požadovat pro další Kupní smlouvy před odesláním Zboží od Kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného Zboží a nákladů na přepravu.

 

 

6.   Výhrada vlastnického práva

 

1.       Sjednává se výhrada vlastnického práva tak, že Kupující se do úplného zaplacení kupní ceny nestane vlastníkem Zboží. Kupující dále není oprávněn do úplného zaplacení kupní ceny zatížit Zboží zástavním právem, ani jinou právní vadou.

 

 

7.   Odpovědnost za škodu

 

1.       Výše náhrady škody a/nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti Prodávajícího se omezuje na částku odpovídající 5 % z ceny Zboží dle Kupní smlouvy bez DPH, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

2.       V souladu s ust. § 2951 odst. 1 OZ se sjednává, že způsobí-li Kupující Prodávajícímu škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li Prodávající jinak.

3.       Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 OZ sjednávají povinnost Kupujícího odčinit Prodávajícímu nemajetkovou újmu, kterou Kupující způsobil.

 

 

8.   Odpovědnost za vady zboží

 

1.       Kupující je povinen dodané Zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dodání a vady, které mohl a /nebo měl zjistit při této prohlídce, oznámit Prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po dodání Zboží. Po uplynutí této lhůty nemá Kupující právo oznamovat vady Zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Pro závazek dle Kupní smlouvy se vylučuje zejména ust. § 2112 odst. 2, věta druhá OZ.

2.       V případě řádného oznámení vad, za které Prodávající odpovídá, se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit materiálovou nebo výrobní vadu, a to opravou vadného Zboží, výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné nebo slevou z kupní ceny, přičemž volba výše uvedeného způsobu je zcela na vlastním uvážení Prodávajícího.

3.       Je-li na Zboží poskytnuta záruka za jakost, je Kupující povinen zjištěné záruční vady písemnou formou sdělit Prodávajícímu bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Po uplynutí této lhůty nemá Kupující právo oznamovat záruční vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Kupující je současně povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody.

4.       Za vady Zboží vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením Prodávající nenese odpovědnost. Stejně tak nenese odpovědnost za vady způsobené neodborně provedenými opravami a úpravami Zboží, jakož i jinými zásahy ze strany Kupujícího nebo třetí osoby. Možnost liberace Prodávajícího z odpovědnosti za vady dle právních předpisů tím není dotčena.

5.       Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, která usnadní a urychlí průběh případného vrácení nebo výměny Zboží, bez ohledu na důvod tohoto postupu:

1.       Kupující popíše přesně důvod vrácení Zboží a uvede další podstatné informace;

2.       Je-li důvodem vrácení Zboží jeho vada, Kupující popíše tuto vadu a uvede, jakým způsobem se vada projevuje;

3.       Kupující přiloží originál faktury (v případě vrácení Zboží) nebo kopii faktury (v případě výměny Zboží);

4.       Kupující zašle i malé kusy Zboží pouze dostatečně zabalené a chráněné před jakýmkoliv poškozením.

 

 

9.   Práva spotřebitele, prodej zboží v obchodě

 

1.       Ujednání tohoto článku Podmínek se aplikuje pouze na ty Kupní smlouvy, ve kterých jako Kupující vystupuje spotřebitel nebo jiná osoba, která při uzavření Kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatel a koupě Zboží se netýká jeho podnikatelské činnosti (společně dále jen "Spotřebitel").

2.       Totožnost a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v odstavci 1.1. těchto Podmínek.

3.       Zboží bude specifikováno v nabídce Kupujícího, kterou Kupující učiní na základě Katalogu.

4.       Cena Zboží bude rovněž specifikována v nabídce Kupujícího, kterou Kupující učiní na základě Katalogu.

5.       Platební podmínky, způsob dodání Zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou upraveny v ostatních ustanoveních těchto Podmínek.

6.       Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží majícího charakter spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.       Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího, a to v režimu upraveném v ust. § 2165 a násl. OZ.

8.       Byla-li kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory Prodávajícího, má tento spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží. Využije-li spotřebitel tohoto práva, je povinen Prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů po odstoupení Zboží, které od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy obdržel.

9.       V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 
 

10.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

10.                    Softwarové vybavení

 

1.       Je-li součástí Zboží též softwarové vybavení (dále jen "Software"), je spolu se Zbožím Kupujícímu poskytována časově neomezená licence k výlučnému a nepřenosnému právu užívat Zboží s tímto softwarovým vybavením.

2.       Kupující není oprávněn Software a s ním související dokumentaci předat či zpřístupnit třetí osobě, s výjimkou zaměstnanců Kupujícího, kteří se budou podílet na užívání Softwaru.

3.       Kupující není dále oprávněn Software kopírovat, obměňovat, upravovat, překládat ani odstraňovat jeho součásti.

4.       Poplatek za užívání Softwaru dodávaného se Zbožím je zahrnut v kupní ceně, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

5.       Změny Softwaru (upgrade) nejsou zahrnuty v kupní ceně a jejich realizace je možná pouze na základě zvláštní dohody.

 

 

11.                    Ostatní a závěrečná ujednání

 

1.       Kupní smlouvy, jejichž obsah určují tyto Podmínky, se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

2.       Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z Kupní smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Brně, a to Okresní soud Brno – město nebo Krajský soud v Brně. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Brno – město nebo Krajský soud v Brně bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

3.       Závazek Kupní smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu Kupní smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

4.       V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Prodávajícího přímo či odvozeně souvisejícím s Kupní smlouvou smlouvu a těmito Podmínkami v délce šesti (6) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

5.       Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle Kupní smlouvy nelze použít směnku.

6.       Kupující přebírá podle ust. § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

7.       Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek neúčinná, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.

8.       Tyto podmínky jsou účinné od 11.11. 2021.