Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném a účinném znění. Dále podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

 • I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Konydent s.r.o. IČO: 03886905 se sídlem Příkop 838/6, 602 00, Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Příkop 838/6, 602 00, Brno
  email: info@konydent.cz
  telefon: 605 286 558
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   
 • II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy s Vámi, abychom mohli vést Váš uživatelské účet, který můžete kdykoliv smazat.
 4. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje za účelem informování o důležitých informacích v rámci vámi nakoupeného zboží nebo služeb.
 5. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje na základě oprávněného zájmu.
 • III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
  •    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  •    vedení uživatelského účtu, který je nutný k vytvoření objednávky (B2B).
  •    informováním klienta o nezbytných informacích.
  •    zpracování na základě oprávněného zájmu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  •    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
  •    vedení uživatelského účtu, který je nutný k vytvoření a plnění Vaší objednávky (B2B) a který můžete později kdykoliv smazat.
  •    informováním klienta o nezbytných informacích (např. mimořádná událost týkající se nakoupeného zboží v rámci povinnosti hlášení mimořádných událostí viz SÚKL)
  •    na základě oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) a to za účelem: získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zlepšování služeb pro Vás a dále poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou Vám můžeme zaslat e-mailem, sdělit po telefonu, Vám je zaslat poštou nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat našich produktů a služeb; naším oprávněným zájmem je tedy efektivní propagace našich produktů a služeb.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • IV. Doba uchovávaní údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje 
  •    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 • V. Příjemci osobních údajů
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
  •    podílející se na dodání zboží, realizaci plateb a zpracování účetnictví na základě smlouvy, 
  •    zajišťující služby provozování e-shopu Konydent.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • VI. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
  •    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  •    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
  •    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  •    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  •    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • VIII. Závěrečná ustanovení 
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2019

 

Ve zkratce: 

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje Prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a dále informováním na základě oprávněného zájmu Prodávajícího, a řádného trvání právního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou nebo registrací na webu. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného Kupujícím a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného Kupujícím. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES 

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. 

JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na: 

 • Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější. 

 • Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů. 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na: 

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto: 

 • Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 • Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal. 
 • Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele. kteří již na našem webu byli. 
 • Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní. 

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME 

Na našem webu používáme tyto cookies: 

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 • Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 • Hotjar – první strany, dlouhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímat chování uživatelů na webu, díky čemuž můžeme najít a opravit chyby v použitelnosti webu. Služba je nastavena tak, aby nezaznamenávala osobní data. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Hotjar. Podmínky zpracování dat službou Hotjar. Službu lze vypnout na tomto odkaze.
 • Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 • Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
 • Facebook Connect – první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
 •  
 • Comission junction network - třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou CJ Affiliate.
 • RTB House - třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou RTB House.
 • Padiact – první strany, dlouhodobé, pro přihlášení do newsletterů.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání 

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování 

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS 

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: 

 • >přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), /li>
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), 
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu. 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google

JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použítplugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.